• Black Instagram Icon

broker.com.mk © 2018 - 2020 | Сите права задржани.

Search
  • Роберт Османовиќ

Пет причини зошто да изберете Брокер

-Осигуретелниот брокер ги штити интересите на осигурениците,што вклучува давање појаснување и совети за осигурениците за сите околности релевантни за нивното одлучување

-Осигурителниот брокер е должен да изготви адекватна анализа на ризикот и да предложи соодветно покритие за осигуреникот

-Осигурителниот брокер посредува во реализација на оштетни побарувања

-Осигурителниот брокер работи за име и за сметка на клиенот, не работи за осигурителната компанија

-Услугите на осигурителниот брокер се БЕСПЛАТНИ

9 views